آسمونـــــي
تن "ها یک تلنگر کافیست برای تولدی دیگر
آينــ ــ ـه....


در نبود تــو

آينه شــمعداني ساختـه ام

در آينــه باد مـــي آيد

تـو دور مي شــوي و چشمان بي ستـــاره

خامــوش مي شــوند

با دستــاني پر از نقـــره و رويا...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


تگ×اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ ^_^ سه شنبه 12 شهریور1392 ^_^ 11:2 ^_^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
وانمـــ ـــ ـود مي کنم...


هـــــرشب که مي خواهم بخوابم ...

مي گويم

صبح که آمــــدی

با شاخه ای گل سرخ 

وانمـــــود مي کنم ، هيچ دلتنگ نبوده ام !

صبح که بيــــدار مي شوم ...

مي گويم

شـــــــب 

با چمدانی بزرگ مــــــی آيد ؛

و ديگر نمـــــي رود ... !!!

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


تگ×اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ ^_^ سه شنبه 12 شهریور1392 ^_^ 10:58 ^_^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مــ ــ ــ ــرگ...........

فاصــله ي ســاقه تا شكوفه

فاصــله ي خيــال تو با من

فريــادي است

كـه با مــرگ خاموش مــي شود 

........

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


تگ×اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ ^_^ دوشنبه 11 شهریور1392 ^_^ 14:44 ^_^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
چشـ ــ ــ ـمان ِتـ ــ ـو...

...

آن دم

كــه دريا و آسمــان

گم شــود

پــرواز خواهم آمــوخت

پيــش از آنكه 

چشـ ــ ــ ـمان ِتـ ــ ـو

دوبــاره باز شــود

...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


تگ×اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ ^_^ سه شنبه 5 شهریور1392 ^_^ 12:23 ^_^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
تقديـــ ـــ ـــم به بانـــ ـــ ـــو...

...

... شـــب پره ها ...

... بــراي رسيدن به ماه بانــويشان ...

 ... شب را گــم كرده اند ...

... در ميان ايــن همه ماه ِفريب ...

... كــه درختان ِمرده ...

... گل داده انــد ...

... پــرهايشان را گم كــرده اند ...

... بانــ ــو ! ...

... شــب پره ها گم شــده اند ...

... گــم شــده ام ...

...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


تگ×اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده, بانوي آسماني
+ ^_^ دوشنبه 4 شهریور1392 ^_^ 1:0 ^_^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
تــ ـــ ـــا كـجا......؟!


پابرهنه تا كجا دويده اي ؟

كه اين همه

   گــ ــ ــل 

   شكفته است ؟! 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


تگ×اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ ^_^ چهارشنبه 30 مرداد1392 ^_^ 19:48 ^_^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
بـــ ـــ ـــيا....


انتـــظار باراني را مي كشم

كه پلك برهم بگذارم

باريده است

بانــ ــ ــو !

به تماشاي باران ستاره ها

بي چتر

بـيا 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


تگ×اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ ^_^ چهارشنبه 30 مرداد1392 ^_^ 19:2 ^_^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
بانــ ــ ــو !......


چقدر دزديدن نگاه

از چشمان تو

لذت بخش است

گويي

تيله اي

از چشمم به دلم مي افتد

بانــ ــ ــو !

با مردي كه تيله هاي

بسيار دارد

مي آيي ؟
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تگ×اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ ^_^ چهارشنبه 30 مرداد1392 ^_^ 12:6 ^_^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _